Перелік документів для проведення тендеру: як не пропустити важливого

UA RU
Автор
експерт, юрист, адвокат, консультант з питань публічних закупівель, Київ
Коли замовник готує документи для проведення тендеру, важлива кожна деталь. Адже неправильно складена тендерна документація може призвести до оскарження її вимог учасниками, штрафів та відміни закупівлі. Ази, які необхідно знати замовникам, роз'яснює експерт.

 


Питання необхідності подання учасниками закупівлі тих чи інших документів на виконання вимог, викладених замовником у тендерній документації під час проведення відкритих торгів завжди стоїть дуже гостро, стаючи предметом розгляду органом оскарження, реагування контролюючих органів, а також численних звернень до замовника з вимогою про усунення дискримінаційних (на думку учасника) вимог тендерної документації. Крім того, ніхто не скасовував адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за складення тендерної документації не у відповідності до вимог закону.

Як встановлювати вимоги за статтею 17 Закону у ТД

Натомість, врахування при складанні документації вимог законодавства щодо подання документів учасниками дозволить уникнути або, принаймні, мінімізувати вищенаведені втрати в часі й грошах.

Так, відповідно до ст. 22 Закону про публічні закупівлі встановлено перелік відомостей, які вона має містити, а також обов’язок замовника встановити в ній інформацію та спосіб підтвердження учасниками таких відомостей, а також власної відповідності встановленим законодавствам критеріям та вимогам.

Розглянемо перелік відомостей, які під час проведення процедури відкритих торгів має містити тендерна документація: вимоги, критерії, а також способи документального підтвердження учасниками та переможцями своєї відповідності встановленим вимогам. Перелічимо основні позиції в табличній формі.

Відомості

Обґрунтування

Документальна форма підтвердження

1

Тендерна пропозиція

Учасник подає тендерну пропозицію за формою, встановленою замовником з зазначенням власних реквізитів, предмета закупівлі, ціни за одиницю товару, послуги, вартості з урахуванням ПДВ

документ, оформлений на бланку учасника, з зазначенням згоди на укладення договору про закупівлю в на умовах, передбачених тендерною документацією та в строки, встановлені Законом

Переможець надає тендерну пропозицію за результатами електронного аукціону

документ, оформлений на бланку учасника, з зазначенням оновленої ціни за результатами електронного аукціону (в разі зміни ціни)

2

Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

Можливість замовника використовувати задля поставки товару, надання послуги, виконання робіт певні потужності, які можуть перебувати не тільки у власності, а й в оренді (суборенді), праві господарського відання тощо

1. Довідка з переліком потужностей, з вказівкою про відповідність  кількісним та технічним  характеристикам, які висунуті замовником

2. Документи, які підтверджують право власності або користування (договір оренди (суборенди), закріплення на праві господарського відання, акти прийому-передачі тощо).

3. В разі надання інформації про перебування зазначених об’єктів у  платному користуванні (оренда, суборенда тощо) доцільно вимагати документи про здійснення оплати за такими договорами за попередні періоди (задля уникнення отримання фіктивних документів, які спеціально складені для участі в закупівлі)

 

Кваліфікація учасників за статтею 16: що сама обрати

 

 

 

3

Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Учасник має підтвердити можливість забезпечити виконання умов договору про закупівлі достатньою кількістю працівників, які перебувають з ним в офіційно та документально  оформлених стосунках

1. Довідка з зазначенням наявності працівників за категоріями, посадами та професіями.

2. Штатний розклад.

3. Накази про прийняття на роботу.

4. Трудові книжки.

6. Договори цивільно-правового характеру, термін дії яких охоплює період виконання договору про закупівлю.

7. Відомості про проходження працівниками обов’язкового медичного огляду з додаванням копій медичних книжок (в разі необхідності)

 

 

 

4

Наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)

Право замовника вимагати наявність досвіду виконання як одного так і декількох договорів, предмет якого (яких) має бути аналогічним тому, що закуповується (проте надані договори не обов’язково мають бути «тендерними»)

1. Довідка з переліком раніше виконаних договорів, з зазначенням дати, даних контрагента та предмету договору.

2. Акти виконаних робіт, укладені за результатами виконання наданих договорів.

3. Власне письмове підтвердження того, що до учасника не було застосовано санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків за невиконання (неналежне виконання наданих договорів).

4. Лист-відгук від контрагента про належне виконання договору (договорів).

5

Наявність фінансової спроможності

Фінансова спроможність підтверджується фінансовою звітністю;

забороняється встановлювати вимогу щодо обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини);

вимога про беззбитковість діяльності учасника не передбачена законодавством та  може бути оскаржена потенційним учасником.

1. Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності.

2. для мікропідприємств, малих підприємств (в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»),  підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства: баланс і звіт про фінансові результати.

 

 

6

Відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Учасники не надають документальне підтвердження відсутності підстав, а лише мають підтвердити відсутність підстав, передбачених п. п. 5,  6, 12 та 13 ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону про публічні закупівлі

Довідка по статті 17, складена учасником про відсутність вказаних підстав

Переможець закупівлі має документально підтвердити відсутність підстав, передбачених п. п. 5,  6, 12 та 13 ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону про публічні закупівлі

1. На підтвердження відсутності підстав, передбачених п. п. 5,  6, 12 ч. 1 ст. 17 Закону про публічні закупівлі – довідка міністерства внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості.

2. На підтвердження відсутності підстав, передбачених п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону про публічні закупівлі — замовник перевіряє інформацію про наявність або відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно інформації, яка формується в електронній системі закупівель  автоматично сформованій в електронній системі закупівель.

У разі, якщо надана в електронній системі закупівель інформація стосовно наявності заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не відповідає дійсності або не сформована з технічних причин, учасник повинен надати довідку про відсутність заборгованості з платежів, дійсну на дату її оприлюднення в електронній системі закупівель, при цьому, Замовником надається перевага інформації наданій учасником-переможцем.

У разі наявності у учасника-переможця заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), він має надати рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу)  та договір про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу).

3. На підтвердження відсутності підстав, передбачених ч. 2 ст. 17 закону про публічні закупівлі – власна довідка про відсутність такої підстави.

 

Коли відхиляти переможця процедури закупівлі

7

Технічна специфікація

Відповідно до законодавства технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні харктеристики

Інформація та документи про відповідність технічним вимогам, встановленим у тендерній документації.

 

8

Проект договору про закупівлю

Обов’язково є норма про викладення в тендерній документації проекту договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку зміни його умов

Заява від учасника про ознайомлення з проектом договору про закупівлю та згоду на підписання його на викладених умовах

9

Надання забезпечення тендерних пропозицій

Єдиною формою забезпечення тендерної пропозиції є гарантія, яка може бути надана як в електронному так і в паперовому (сканованому) вигляді , в розмірі не більше  0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі закупівлі робіт та 3 відсотків у разі закупівлю товарів чи послуг

Документ на паперовому носії або в електронній формі, складений за формою та відповідно до вимог, встановлених  Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2628 від 14 грудня 2020 року «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/ пропозиції»

 

 

Забезпечення тендерної пропозиції: що і як вимагати та коли повертати

 

10

Інформація про субпідрядників/співвиконавців

Обов’язковою є вимога про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю – у разі закупівлі робіт або послуг

1. Довідку(и) в довільній формі, в якій(их) учасник повинен зазначити інформацію про:

  • повне найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, якого він планує залучити до виконання робіт (послуг), як субпідрядника;
  • вид робіт (послуг), які буде виконувати субпідрядник,
  • розмір відсотку від вартості договору про закупівлю, який буде надаватися для виконання робіт (послуг) субпідряднику (субпідрядникам);

2. Чинну ліцензію (в разі необхідності) на право виконання робіт, які буде виконувати субпідрядник або рішення уповноваженого органу про видачу ліцензії на виконання робіт, які буде виконувати субпідрядник, або посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу ліцензування, де оприлюднене таке рішення.

11

Інші вимоги до учасника закупівлі

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону про публічні закупівлі, тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації

повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції

1. В разі підписання керівником – Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; наказ про призначення; протокол зборів засновників.

2. В разі підписання іншою особою – довіреність, видана правомочною на те особою, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження

Відомості про учасника

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2. Статут

Згода на обробку персональних даних

Заява – згода на обробку персональних даних. подана учасником-фізичною особою

Збережіть цю статтю, щоб полегшити собі роботу під час складання тендерної документації та визначення переліку документів, які мають подати учасники та переможець закупівлі задля досягнення усіх поставлених цілей, оптимізації процесу закупівель та недопущення порушень чинного законодавства.

 

 

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді