Додаткова угода до договору зразок

UA RU
Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
Закон про публічні закупівлі дає можливість замовнику вносити зміни до істотних умов договору лише у виняткових випадках. Якщо зіткнулися з такою ситуацією на практиці під час воєнного стану, вам знадобиться додаткова угода до договору. Ми підготували для вас зразок додаткової угоди, щоб ви знали, на що орієнтуватися

Додаткова угода до договору: форма

Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятоїсьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей.

Підстави та порядок зміни договору описані у статтях 615-654 ЦК, ст.188 ГК. Зокрема, у ч.1 ст.653 ЦК визначено, що у разі зміни договору, зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. 📑 Зразки ДУ для зміни істотних умов договору про закупівлю При цьому, у разі зміни договору, зобов'язання змінюється з моменту досягнення домовленості про зміну договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни.

Верховний Суд у постанові від 31.05.21 у справі № 917/265/18 вказав, що додаткова угода — це правочин, що вносить зміни до вже існуючого договору.

Зміна договору закупівлі вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється (ст.654 ЦК). Договір про закупівлю укладається у письмовій формі, отже і додаткову угоду сторони укладають в такій самій формі.

Додаткова угода до договору зразок

додаткова угода до договору

СКАЧАТИ ЗРАЗОК Додаткова угода є невід’ємною частиною такого договору. Тобто після її укладення, керуватися треба саме тими умовами, що змінені такою угодою.

Зазвичай, додаткова угода укладається за пропозицією однієї зі сторін (наприклад, у разі зменшення ціни, ініціатором може бути замовник, а у випадку  зміни ціни у зв’язку з зміною ставок податків (наприклад, постачальник став платником ПДВ) – постачальник). Зразок листа замовника з пропозицією внести зміни до договору До істотних умов договору про закупівлю належать умови:

  • які передбачені  ч.3 ст.180 ГК, вони є загальними для всіх господарських договорів (предмет, ціна, строк дії договору);
  • які визначені законом, як істотні або є необхідними для договорів даного виду. Наприклад, у частині 4 статті 12 Закону «Про ринок природного газу» є перелік істотних умов для договору постачання природного газу. Зокрема, такою умовою є порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання;
  • щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. В цьому випадку замовникам варто уникати додаткових істотних умов, адже до них потім важко, або неможливо буде внести зміни.

Замовники мають пам’ятати про приписи пункту 19 Особливостей № 1178, коли вносять зміни до істотних умов договору про закупівлю. А саме істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім окремих випадків, що перелічені у цій нормі. Чи робити протокол УО про укладення додаткової угоди У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю, що дозволені пунктом 19 Особливостей № 1178, замовник обов’язково оприлюднює:

  • повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю;
  • зміни до договору про закупівлю.

Коли публікувати додаткову угоду до договору в ЕСЗ Якщо ж замовник вносить зміни до умов договору у випадках, які не передбачає пункт 19 Особливостей, публікувати повідомлення про внесення змін до договору в ЕСЗ не потрібно. Мова йде про випадки, зокрема коли сторони оформлюють додаткову угоду для:

  • зміни реквізитів;
  • зміни певних проміжків часу. Наприклад: розрахунки з відстроченням (коли було: «оплата протягом 5 календарних днів з дня поставки», стало: «оплата протягом 10 банківських днів з дня поставки»), чи час, протягом якого постачальник повинен замінити неякісний товар;
  • зміни інформації про керівника однієї із сторін;
  • зміни джерела фінансування.

Додаткова угода до договору: приклад оформлення

Реквізит

Приклад

Коментар

Назва документа

ДОДАТКОВА УГОДА

до Договору Про закупівлю за державні кошти Соки фруктові та овочеві без цукру та барвників ( код ДК 021:2015 - 15320000-7 Фруктові та овочеві)

№ 33 від 02.02.2024 року

Обов’язково назва повинна містити слова: «Додаткова угода» на номер і дату первісного договору. Назву договору вказуйте повністю

Місце та дата

 м.Київ                          19 лютого 2024 року

 

Це – обов’язкові реквізити будь-якого документа

Сторони додаткової угоди

    Заклад  «Заклад24», надалі - «Замовник» в особі  директора Шевченко Тамари Георгіївни, що діє   на підставі Положення про Заклад з однієї сторони,  та Товариство з обмеженою відповідальністю «Виконавець24», надалі – «Виконавець», в особі Франка Леоніда Петровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом іменуються «Сторони»,

Це – мають бути ті самі сторони, що і у первісному договорі, але можлива зміна керівництва. Обов’язково вкажіть на підставі чого діє представник сторони (Статуту, Положення, довіреності)

Нормативна база

керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII, Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022р. № 1178 (далі – Особливості), статями 615-654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, уклали цю додаткову угоду (далі – Угода) до Договору Про закупівлю за державні кошти Соки фруктові та овочеві без цукру та барвників ( код ДК 021:2015 - 15320000-7 Фруктові та овочеві) № 33 від 02.02.2024 року  (далі – Договір) про наступне:

Обов’язково потрібно вказати нормативні акти, якими сторони керуються, для укладання додаткової угоди. В публічних закупівлях посилання на Закон № 922 та Особливості є – обов’язковим

Обґрунтування

     1. У зв’язку зі зменшенням фактичного обсягу видатків Замовника, у відповідності до п.п.1 п.19 Особливостей,

Якщо змінюються істотні умови, потрібно вказати обставини та  відповідний підпункт п.19 Особливостей. Якщо зміна неістотних умов, то може бути посилання на лист від сторони або опис обставин, через які потрібно змінити умови

Щодо чого стосуються зміни

Сторони домовились внести зміни в Договір в частині зменшення ціни/суми договору на 10000 грн. та викласти умови Договору, а саме підпункт 3.1, у наступній редакції:

Потрібно вказати в який пункт/підпункт договору вносять зміну та бажано їх охарактеризувати, наприклад, «в частині зменшення», чи «в частині збільшення ціни»

Формулювання змін

«Ціна договору складає 90 000 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок

 

Вказуєте текст погоджених змін

Стандартні уточнення

    2. Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною зазначеного договору.

   3. Усі інші  умови Договору, що не змінені цією Угодою, залишаються без змін і Сторони підтверджують їх обов’язковість щодо себе.

    4. Додаткову угоду укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

 

Обов’язково вкажіть:

- коли додаткова угода набирає чинності;

 - що вона є невід’ємною частиною первісного договору;

- що інші умови первісного договору не змінилися.

 

 

Реквізити сторін та підписи представників

  Замовник                            Виконавець

   Реквізити                            Реквізити_

___ Тамара ШЕВЧЕНКО   __ Леонід ФРАНКО

 

 

Якщо реквізити відрізняються від первісного договору варто укласти ще одну додаткову угоду саме щодо зміни реквізитівзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді