Типова антикорупційна програма юридичної особи

Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
З 21.08.2024 набирає чинності нова редакція Типової антикорупційної програми для юридичних осіб. У консультації розповімо закупівельникам, як підготуватися для її формування
Типова антикорупційна програма юридичної особи редакція набирає чинності з 21.08.2024

Типова антикорупційна програма 2024

НАЗК затвердив наказами № 22/24 від 15.01.2024 та № 32/24 від 22.01.2024 Типову антикорупційну програму у новій редакції. Нова редакція набере чинності 21.08.2024.

Важливо!

Антикорупційні програми, затверджені або прийняті до 21.08.2024 року не потребують повторного затвердження або прийняття до завершення строку їх дії

Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи викладені у ст.63 Закону № 1700.

НАЗК визначив, що нова редакція антикорупційної програми організації повинна передбачати:

 • визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
 • оцінку корупційних ризиків у діяльності організації та інших юридичних осіб, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
 • заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
 • навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
 • процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми;
 • інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

За своїм змістом та суттю оновлена програма майже ідентична до попередньої із певними косметичними змінами. Також додано норму про те, які умови юридична особа створює для викривачів для здійснення Повідомлення, а саме:

 1. впровадження механізмів заохочення та формування культури Повідомлення;
 2. надання працівникам та особам, які проходять у них службу або навчання чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення Повідомлення;
 3. організації та забезпечення розгляду Повідомлень (пп.9 п.1 розділу VII).

Також уточнено, що надання доступу до інформації про викривачів не повинно призводити до виникнення конфлікту інтересів.

Розділ VIII з найменування: «Нагляд, контроль, внесення змін до цієї Програми» змінив назву на: «Моніторинг, оцінка виконання та перегляд цієї Програми», хоча за змістом змін не відбулося.

Але основне нововведення це те, що зміни до цієї програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом. Хоча раніше йшлося і про Типову антикорупційну програму, що затверджена НАЗК. Звідси, можна зробити висновок, що замовники повинні розробити таку програму на власний розсуд, але обов’язково з дотриманням стандартів Закону № 1700.

Разом із тим, згідно з приписами наказу НАЗК № 32/24 від 22.01.2024, прийняття антикорупційної програми організацією здійснюється на основі Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої наказом НАЗК від 15.01.2024 № 22/24.

📑 Типова антикорупційна програма: зразок

Фактично, це означає, що замовники та учасники можуть розробляти свої програми на власний розсуд, за вимогами не нижче тих, що встановлені Законом № 1700, але з врахуванням деяких особливостей, про які йтиметься нижче.

Так, як вбачається з приміток до наказу НАЗК № 22/24 від 15.01.2024 в редакції наказу НАЗК № 32/24 від 22.01.2024, юридичні особи в розумінні ч.2 ст.62 Закону № 1700 не зобов’язані мати деякі норми Типової антикорупційної програми, а деякі мають включити до своїх програм:

Типова антикорупційна програма юридичної особи за ч.2 ст.62 Закону № 1770

Не включається в програму

Включається в програму

Пункти 20 та 24 ч.1 п.2 Розділу III. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників: Обов'язки уповноваженого, відповідального за реалізацію Програми а саме:

 • організовувати роботу та брати участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом НАЗК;
 • проводити перевірку факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

В Розділі I. Загальні положення:

4. Норми професійної етики

II. Права, обов'язки, заборони

III. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

VI. Заходи запобігання та перевірки

У Розділі VII. Повідомлення, їх перевірка та відповідальність:

3. Повідомлення про можливі факти порушень цієї Програми

4. Проведення внутрішніх розслідувань

5. Дисциплінарна відповідальність за порушення цієї Програми 

Замовники з державних органів та ОМС мають пам’ятати про таке, при розроблені антикорупційної програми:

Особливості програми державних органів та ОМС

Не включаються в програму

В програмі заповнюються з особливостями

Пункти 20 та 24 ч.1 п.2 Розділу III. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників: Обов'язки уповноваженого, відповідального за реалізацію програми.

Наступні розділи потрібно заповнювати з урахуванням Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом НАЗК  від 28.12.2021 року № 830/21:

 IV. Оцінювання та управління корупційними ризиками

V. Просвітницькі заходи: навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

VIII. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд цієї програми.

В примітках також  вказані деякі обставини, які можуть прийматися юридичними особами додатково до тексту Типової антикорупційної програми, а саме:

Номер примітки

До якого положення Типової антикорупційної програми примітка

Зміст примітки

№ 2.

Преамбула

Засновники (учасники) не зазначаються в антикорупційній програмі, якщо такими засновниками (учасниками) юридичної особи є КМУ, центральні органи виконавчої влади (Міністерства), інші державні органи, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у м. Києві державні адміністрації, обласні, районні, міські ради, Київська та Севастопольська міські ради.

№ 4.

пп.1 п.1 Розділу ІІІ

Уповноважений підпорядкований, підзвітний та підконтрольний керівнику юридичної особи

Можна вказати, що уповноважений

може бути підпорядкованим та підзвітним наглядовій раді,  якщо вона є

№ 5.

пп. 2 п.1 Розділ ІІІ

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника або засновників (учасників) юридичної особи, за умови надання згоди НАЗК у встановленому порядку -

Застосовується до юридичних осіб, зазначених у ч.2 ст.62 Закону № 1700

№ 6.

пп. 4 п.3 Розділу ІІІ

Застосування до Уповноваженого дисциплінарних стягнень здійснюється за попередньою згодою наглядової ради (якщо в є наглядова рада) або органу, до сфери управління якого належить Організація / органу, який здійснює управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі юридичної особи

Обов’язково застосовується до державних, комунальних підприємств або господарських товариств, у яких державна частка перевищує 50 %, де наглядова рада не утворена.

№ 7.

пп. 5 п.3 Розділу ІІІ

Відсторонення керівником юридичної особи Уповноваженого від виконання посадових обов'язків здійснюється за попередньою згодою наглядової ради (якщо вона є) або Уповноваженого органу управління

Застосовується до державних, комунальних підприємств або господарських товариств, у яких державна частка перевищує 50 %, де наглядова рада не утворена.

№ 8.

пп. 6 п.3 Розділу ІІІ

У разі порушення гарантій незалежності Уповноважений повідомляє про це наглядову раду Організації (якщо вона є) або Уповноважений орган управління-8 та, за необхідності, НАЗК

Застосовується до державних, комунальних підприємств або господарських товариств, у яких державна частка перевищує 50 %, де наглядова рада не утворена.

№ 9.

пп. 6 п.IV Розділу ІІІ

Юридична особа може прийняти рішення щодо здійснення оцінки корупційних ризиків за процедурою, визначеною законодавством

Дозволяється, з метою оцінювання корупційних ризиків, додатково застосовувати міжнародні та національні стандарти управління ризиками

№ 10.

п.4 Розділу VII

Проведення внутрішніх розслідувань

Відповідно до статті 63 Закону № 1700, антикорупційна програма юридичних осіб, зазначених у ч.2 ст.62 Закону № 1700, може містити положення про порядок проведення внутрішніх розслідувань. Тобто, це положення не є обов’язковим

№ 11.

пп. 9 П.4 Розділу VII.

Якщо внутрішнє розслідування стосується керівника юридичної особи, то його  може бути тимчасово відсторонено від роботи (за наявності підстав, передбачених законодавством) або іншим чином обмежено в доступі до матеріальних, інформаційних та інших ресурсів на підставі рішення  відповідного суб’єкта

Тут потрібно вказати суб'єкта, до повноважень якого належить призначення (обрання) та звільнення з посади керівника юридичної особи (орган, до сфери управління якого належить юридична особа / засновники (учасники) / наглядова рада юридичної особи)

Додатки до типової антикорупційної програми 2024

Обов’язковим додатком до антикорупційної програми юридичної особи є реєстр ризиків, решта додатків – на розсуд замовника/учасника, в залежності від його специфіки.

Реєстр ризиків, як і раніше формується на підставі Додатку № 10 до Методології управління корупційними ризиками.

У одному з додатків варто вказати документи по антикорупційній програмі. Вони повинні бути у вільному доступі на сайті юридичної особи.

Також,у додатках можна викласти порядок здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників, порядок проведення перевірок документів, а також додаткові форми нагляду і контролю за дотриманням антикорупційної програми, зважаючи на специфіку діяльності закупівельники. За бажання, цю інформацію можна вказати безпосередньо у тексті програми.

Додатком також може бути список завдань та заходів з реалізації засад антикорупційної політики, які виконує уповноважений. Тут варто вказати:

 • протягом якого часу та на яку дату здійснюється щоквартальний аналіз антикорупційної програми;
 • час, протягом якого актуалізується інформація про уповноважених осіб (протягом скількох робочих днів);
 • коли проводиться обов’язковий інструктаж уповноваженою особою щодо основних положень антикорупційного законодавства та антикорупційної програми для новопризначених працівників;
 • як відбувається перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, щодо дотримання антикорупційного законодавства.

А також у додатку до антикорупційної програми можна внести порядок здійснення антикорупційних перевірок ділових партнерів (контрагентів) та обов’язкове внесення антикорупційних застережень до договорів з діловими партнерами.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді