КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09 червня 2021 року № 590
Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

Останні зміни внесено: постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2024 № 211

Відповідно до підпункту 4 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що додається.

2. Державній казначейській службі забезпечити взаємодію із розпорядниками бюджетних коштів, залученими до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, з метою реалізації цієї постанови.

Прем′єр-міністр України
Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 590

Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

1. Цей Порядок визначає механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та органами Казначейства, пов′язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях (далі — особливий режим).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України, інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

3. Голова Казначейства на підставі Конституції України, закону та указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях може приймати рішення про виконання повноважень органами Казначейства в особливому режимі (без переміщення, з переміщенням та розгортанням на іншій території, з тимчасовим припиненням роботи, з відновленням роботи тощо).

4. Казначейство виконує свої повноваження як учасник системи електронних платежів Національного банку з урахуванням актів та положень Національного банку, які визначають особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану, у тому числі здійснення розрахунків з використанням розрахункових документів, поданих на паперових носіях, у разі обмеження доступу до системи електронних платежів Національного банку.

5. Казначейство під час виконання повноважень в особливому режимі здійснює заходи щодо збереження резервних копій баз даних платіжної системи та інформаційно-телекомунікаційних ресурсів для забезпечення відновлення функціонування автоматизованих систем Казначейства.

6. В умовах виконання повноважень в особливому режимі Казначейство у разі потреби може самостійно приймати рішення щодо відключення від системи електронних платежів Національного банку, про що невідкладно будь-якими засобами зв′язку повідомляє Національному банку та Мінфіну.

Працівники Казначейства та органів Казначейства під час виконання повноважень в особливому режимі можуть у разі потреби залучатися до роботи у святкові, вихідні дні та неробочий час.

7. Органи Казначейства з моменту прийняття рішення про тимчасове припинення роботи не здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

8. Повноваження органів Казначейства, що не працюють у штатному режимі, щодо казначейського обслуговування бюджетних коштів за рішенням Казначейства можуть бути передані іншим органам Казначейства.

Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів в особливому режимі

9. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів здійснюється Казначейством та головними управліннями Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — головні управління Казначейства) в особливому режимі в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

10. В особливому режимі бюджетне відшкодування податку на додану вартість здійснюється Казначейством та головними управліннями Казначейства з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка після проведення видатків, визначених підпунктами 1 і 2 пункту 19 цього Порядку.

11. Доходи загального фонду місцевих бюджетів населених пунктів, що перебувають на територіях, на яких введено воєнний стан, у розмірі 80 відсотків спрямовуються головними управліннями Казначейства в особливому режимі на погашення позик, наданих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів (за наявності заборгованості за такими позиками) та обслуговування місцевого боргу.

Кошти загального фонду (після погашення заборгованості за позиками, наданими на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів) та спеціального фонду місцевих бюджетів акумулюються та обліковуються на відповідних аналітичних рахунках у Казначействі.

У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування залишки коштів місцевих бюджетів тимчасово, до скасування воєнного стану, зберігаються на рахунках таких місцевих бюджетів, відкритих у Казначействі, до прийняття рішення щодо їх спрямування та використання.

12. У разі прийняття рішення про тимчасове припинення виконання повноважень в особливому режимі головними управліннями Казначейства операції з бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів, погашення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів здійснюються Казначейством.

13. Повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі — населені пункти на тимчасово неконтрольованій території), головні управління Казначейства здійснюють за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідною обласною адміністрацією або військово-цивільними адміністраціями відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» у разі їх утворення.

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, інших клієнтів в особливому режимі

14. Розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, інших клієнтів (далі — клієнти) здійснюється Казначейством та органами Казначейства в особливому режимі в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

15. Клієнти, які у зв′язку із введенням воєнного стану переміщені в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження, звертаються до відповідного органу Казначейства, який працює у штатному режимі, щодо розрахунково-касового обслуговування.

Внесення відповідних змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкриття рахунків, облік планових показників, реєстрація бюджетних зобов′язань таких клієнтів здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Органи Казначейства забезпечують розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у централізованому порядку в разі прийняття головним розпорядником бюджетних коштів відповідного рішення.

16-1. У разі прийняття рішення головним розпорядником бюджетних коштів щодо здійснення видатків у централізованому порядку або необхідності здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань розпорядників бюджетних коштів, що включені до його мережі та розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі, документи, визначені пунктами 37 та 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), таких розпорядників бюджетних коштів можуть підписуватись керівником установи вищого рівня та керівником її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби.

17. Головні розпорядники бюджетних коштів можуть звертатися до Казначейства щодо припинення здійснення видатків з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які включені до їх мережі та розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території.

Казначейство негайно вживає заходів до припинення здійснення видатків відповідних розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

18. У разі виконання повноважень Казначейством в особливому режимі відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку в такій черговості:

1) за видатками та наданням кредитів на:

національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та забезпечують обладнання робочих місць для виконання функціональних обов'язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача, а також розпорядників коштів державного бюджету, які забезпечують здійснення організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням;

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

обслуговування державного та гарантованого державою боргу, виконання гарантійних зобов'язань, виплати за державними деривативами;

соціальне забезпечення;

виконання членських зобов'язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями, членом яких є Верховна Рада України;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі енергосервісу;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

обслуговування пільгових державних кредитів та договорів із часткової компенсації процентів;

заходи, пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

забезпечення діяльності військових адміністрацій, утворених на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції;

забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами;

закупівлю, реставрацію предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження;

закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів;

оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

реалізацію нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук;

середньострокові зобов'язання у сфері охорони здоров'я;

закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню;

оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу;

оплату товарів, робіт та послуг, перерахування трансфертів місцевим бюджетам, що здійснюються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування;

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти;

2) за іншими видатками та наданням кредитів.

Виконання розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку.

19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості:

1) за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету, які забезпечують обладнання робочих місць для виконання функціональних обов'язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача та здійснюють матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України, розпорядників коштів державного бюджету, які забезпечують здійснення організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням;

2) за витратами на:

- погашення та обслуговування державного (місцевого) боргу, виконання гарантійних зобов'язань, виплати за державними деривативами;

- фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України;

- виплати та видатки, що здійснюються Пенсійним фондом України та Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

- покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України;

- виконання зобов'язань за укладеними договорами фінансового лізингу;

- виконання членських зобов'язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями, членом яких є Верховна Рада України;

- оплату послуг із забезпечення функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст та Мінінфраструктури;

- забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури — національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем;

- придбання державних цінних паперів за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів та на обслуговування рахунка у цінних паперах;

за витратами державного та місцевих бюджетів на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- виплату винагороди присяжним;

- дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями;

- соціальне забезпечення;

- реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- придбання води питної (зокрема бутильованої);

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату соціальних послуг / компенсацію вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення;

- оплату кейтерингових послуг та/або послуг гарячого харчування;

- інші захищені видатки;

- виконання заходів за рахунок коштів резервного фонду бюджету;

- програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони);

- придбання безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби, комплектувальних частин і деталей для їх виготовлення;

- послуги експертів та спеціалістів з питань, що мають значення для кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро, БЕБ, слідчими Державного бюро розслідувань;

- послуги з оренди банківських сейфів для зберігання цінностей або документів, які є речовими доказами у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро, БЕБ, слідчими Державного бюро розслідувань;

- послуги із зберігання зброї (озброєння та військової техніки, їх складових), послуги водіїв, придбання матеріалів та обладнання місць для зберігання зброї для забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро, БЕБ, Державного бюро розслідувань;

- придбання зброї, озброєння, боєприпасів, спеціальних і оперативно-технічних засобів для забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань;

- забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку інформаційних систем, держателем яких є Державне бюро розслідувань;

- компенсаційні виплати та інші витрати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України;

- надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб'єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу і факторингу;

- забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги та послуг з медіації;

- підготовку об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження;

- придбання та встановлення джерел резервного живлення;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування, послугами з їх ремонту і технічного обслуговування;

- одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка»;

- оплату послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек», «Український дитячий центр «Молода гвардія» і в дитячих закладах, що містяться в Державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей;

- оплату послуг з охорони території та об'єктів державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія» та фінансову підтримку цих дитячих закладів;

- реабілітацію дітей з інвалідністю;

- придбання захищених носіїв особистих ключів;

- забезпечення діяльності військових адміністрацій, утворених на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції;

- придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту);

- оплату послуг зв'язку та поштових послуг, придбання конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;

- придбання систем та засобів оповіщення та інформування населення, запчастин та матеріалів для їх ремонту та модернізації, оплату послуг з їх впровадження (встановлення), ремонту та технічного обслуговування;

- оплату інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в медіа;

- оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро судово-медичної експертизи);

- придбання предметів ритуальної належності;

- оплату послуг з утримання місць поховання;

- нове будівництво, ремонт, утримання меморіальних кладовищ та інших місць почесних поховань, установлення намогильних споруд;

- оплату послуг із захоронення біологічних відходів;

- оплату експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття);

- заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах;

- утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів;

- охорону приміщень та заходи із захисту цих приміщень;

- компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату послуг з перевезення електротранспортом;

- послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, інших послуг у сфері інформатизації;

- забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки;

- забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв'язку);

- оплату послуг спеціалізованого санітарного транспорту;

- оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв;

- оплату послуг із страхування відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок пожеж та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру;

- оплату послуг з очищення систем каналізації;

- оплату послуг з проведення контролю за якістю стічних вод, відбору проб та їх хімічного аналізу;

- оплату послуг з технічного обслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод;

- виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, а також каналізаційних мереж і споруд на них;

- оплату послуг з оренди електричного обладнання (генераторів);

- утримання та обслуговування електромереж;

- послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців;

- оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг із перезарядки вогнегасників;

- утримання медичних закладів дорожньої галузі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- проведення конкурсів і підготовку договорів про виконання робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію;

- проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених МВС;

- облаштування пунктів незламності;

- придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин, утримання тварин;

- дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, соціального забезпечення, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг з оренди нежитлових приміщень, відряджень працівників установ, здійснення часткової компенсації процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, оплати послуг з розроблення техніко-економічного обґрунтування щодо недоцільності подальшої експлуатації, добудови (завершення будівництва), проектів ліквідації вугледобувних підприємств (шахт) та проведення їх комплексної державної експертизи;

- придбання одягу, взуття, м'якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- придбання гігієнічних засобів та товарів першої необхідності (зокрема одягу, взуття, м'якого інвентарю) для підопічних інтернатних установ / закладів системи соціального захисту населення, а також встановлення в цих установах/закладах пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев'яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином;

- оплату медичних оглядів підопічних та працівників інтернатних установ / закладів системи соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб;

- надання грантів для створення або розвитку бізнесу;

- формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;

- надання та обслуговування пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

- закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню, виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту систем (мереж) киснепостачання;

- придбання запчастин та матеріалів для ремонту медичного обладнання, оплату послуг з ремонту, технічного обслуговування, повірки, введення в експлуатацію, забезпечення технологічних вимог для інсталяції медичного обладнання у закладах охорони здоров'я;

- виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень медичних закладів для лікування військовослужбовців;

- оплату послуг за договорами про медичне обслуговування населення з надання медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів;

- оплату послуг, пов'язаних з виготовленням алотрансплантатів шкіри;

- оплату послуг із забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин;

- надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, придбання миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту);

- поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;

- придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж;

- підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

- відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання (водовідведення);

- придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції;

- заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства;

- відрядження працівників бюджетних установ;

- забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами;

- закупівлю, реставрацію предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів;

- придбання державної та протокольної атрибутики;

- оплату послуг з перекладу;

- оплату готельних послуг;

- оплату послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій;

- придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти;

- закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів;

- виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, паспортів, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків інших документів, що відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, марок акцизного податку;

- заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою;

- виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників;

- платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України;

- оплату (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз даних, реєстрів іноземних держав;

- оплату товарів, робіт та послуг, перерахування трансфертів місцевим бюджетам, що здійснюються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування;

- оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення;

- виконання заходів і завдань державної програми розвитку фізичної культури і спорту (організація і проведення спортивних заходів, участь у змаганнях, функціонування та фінансова підтримка закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту);

- фінансування заходів, що здійснюються Українським ветеранським фондом, та надання ним фінансової підтримки ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України для реалізації проектів, які за результатами конкурсного відбору визначено переможцями;

- оплату послуг із психологічної допомоги, соціальної та професійної адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, постраждалих учасників Революції Гідності, придбання та виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків;

- організацію міжнародних виставок (ярмарків) з метою підтримки та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників;

- придбання та виготовлення студентських (учнівських) квитків державного зразка та їх карток, класних журналів, залікових книжок;

- оплату послуг з видання підручників та посібників для здобувачів освіти та працівників закладів освіти з їх доставкою та зберігання резервного фонду навчальної літератури;

- виготовлення проектної (проектно-кошторисної) документації, нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків;

- виготовлення проектної (проектно-кошторисної) документації, нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії об'єктів критичної інфраструктури та житлового призначення;

- реалізацію проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії;

- виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та ліквідації їх наслідків;

- фінансове забезпечення експериментального проекту з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури;

- придбання спеціальними установами страхового фонду документації предметів, матеріалів і оплату послуг у сфері страхового фонду документації;

- оплату послуг, що надаються спеціальними установами страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації;

- придбання бланків для видачі ветеринарних та фітосанітарних документів;

- оплату послуг із страхування орендованого приміщення;

- оплату послуг оренди приміщень;

- оплату послуг сторонніх фахівців;

- оплату послуг з монтажу, установки та ремонту охоронної та пожежної сигналізації, системи відеоспостереження;

- оплату послуг з доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів;

- придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки;

- придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки) для оцифрування музейних предметів;

- придбання засобів для реставрації та консервації робіт з музейними предметами;

- оплату послуг з пакування та транспортування музейних експонатів;

- оплату послуг з виготовлення облікової та науково-проектної документації на пам'ятки культурної спадщини;

- придбання господарських, будівельних товарів та інвентарю для проведення ремонтно-реставраційних робіт та ліквідації аварійного стану на пам'ятках культурної спадщини та пам'ятках архітектури господарським способом;

- оплату поточного ремонту та реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини та пам'ятках архітектури;

- експертне обстеження і виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту ліфтів;

- придбання шкільних автобусів;

- придбання спеціалізованої техніки (сміттєвози, трактори, причепи для тракторів тощо) для комунальних підприємств;

- фінансове забезпечення об'єктів будівництва та реконструкції міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу (включаючи фінансове забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для здійснення заходів із відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, формування (поповнення) статутного капіталу державного підприємства — цілісного майнового комплексу пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт);

- придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту, оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту;

- оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом;

- оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту спеціалізованого обладнання для миття автотранспорту;

- оплату послуг оренди автомобільного транспорту;

- придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену);

- придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів (зокрема для науково-дослідних робіт, наукових цілей, лабораторних досліджень (випробувань) та навчального процесу);

- придбання та виготовлення всіх видів обмундирування, спецодягу, захисного одягу тощо (зокрема для засуджених та ув'язнених) та виплату компенсацій за нього відповідно до законодавства;

- оплату послуг за проведення акредитаційної процедури;

- плату за ліцензію, акредитацію (сертифікат) відповідно до законодавства, виплату роялті;

- оплату послуг, пов'язаних із забезпеченням діяльності лабораторій та наукових установ у галузі ветеринарної медицини, і послуг у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва;

- капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла;

- виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;

- будівництво/придбання житла для учасників бойових дій, які захищали, продовжують захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей;

- будівництво/придбання житла для внутрішньо переміщених осіб;

- придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення;

- оплату послуг, пов'язаних з пошуком та/або отриманням трансплантату гемопоетичних стовбурових клітин, зокрема за кордоном;

- оплату донорського етапу послуг з органної трансплантації;

- придбання деревини паливної для безоплатної видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, а також на компенсацію витрат, пов'язаних із доставкою деревини паливної населенню;

- оплату послуг з проведення експертиз електронної версії підручників;

- придбання книг та періодичних видань для поповнення фондів бібліотек;

- накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

- проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель;

- виготовлення містобудівної документації;

- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання;

- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом;

- утримання мереж зовнішнього освітлення, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;

- оплату видатків із благоустрою населених пунктів;

- розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;

- внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, громадський транспорт, забезпечення наземного обслуговування повітряних суден);

- оплату послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання;

- проведення капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;

за іншими коштами з небюджетних рахунків:

- Фонду розвитку підприємництва за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 4 пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 29 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 490);

- Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» за напрямами, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2026 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488 «Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1456; 2021 р., № 25, ст. 1185), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2024 р. № 204;

- на оплату листків непрацездатності;

- на виплату депонованої заробітної плати;

- на здійснення компенсаційних виплат, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», та інших соціальних виплат;

- органів державної виконавчої служби для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, у тому числі сплата аліментів відповідно до рішення суду;

- на використання особистих коштів засуджених та ув'язнених;

- на сплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого;

- на повернення застави, що не була звернена в дохід держави;

- на повернення коштів, перерахованих як забезпечення виконання договору;

- на повернення забезпечувальних депозитів орендарям;

- державної установи «Фонд енергоефективності» за напрямами, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 14, ст. 461);

- Фонду розвитку інновацій за напрямами, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству цифрової трансформації для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1110 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 38; 2023 р., № 104, ст. 6224);

- постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг, отриманими як попередня оплата від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, у разі відкриття таких рахунків на їх ім'я в Казначействі та органах Казначейства в установленому законодавством порядку;

3) за іншими витратами.

Положення цього пункту не застосовуються Казначейством та органами Казначейства під час здійснення платежів за витратами для фінансового забезпечення заходів із відсічі збройної агресії проти України та ліквідації її наслідків, національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки і розвитку України, надання гуманітарної допомоги, які здійснюються за рахунок коштів, отриманих на рахунки державних органів, які є головними розпорядниками коштів державного бюджету, відкриті в Національному банку з метою залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного та/або публічного права.

19-1. Казначейство та органи Казначейства можуть здійснювати платежі за дорученнями клієнтів за видатками загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів на оплату за фактично поставлені товари, виконані роботи та надані послуги шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг на окремі небюджетні рахунки у разі відкриття таких рахунків на їх ім′я в Казначействі та органах Казначейства у встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених коштів постачальниками товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг виключно з таких рахунків на сплату податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та єдиного внеску на загальнообов′язкове державне соціальне страхування.

20. В особливому режимі розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів здійснюється Казначейством та органами Казначейства з урахуванням таких особливостей:

внесення інформації до бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі поданої відповідним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів реєстраційної картки (змін до реєстраційної картки), до якої додається копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (для новостворених установ), засвідчена його керівником. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, розпорядчих актів Президента України, установчих документів не подають;

для відкриття рахунків та здійснення видатків до Казначейства або органу Казначейства надається картка із зразками підписів та відбитка печатки розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, засвідчена її керівником, та копії наказів про надання права першого та другого підписів. У разі відсутності особи, яка має право другого підпису, платежі здійснюються за наявності підпису особи, яка має право першого підпису, при цьому до Казначейства або органу Казначейства подається картка із зразками підписів та відбитка печатки осіб, які мають право першого підпису (у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про відсутність таких осіб);

реєстраційна картка (зміни до реєстраційної картки), копія установчого документа, заява про відкриття рахунків, перелік рахунків, документи для організації доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» (за наявності укладеного договору про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства — Казначейство») та автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства в період дії воєнного стану можуть бути подані до Казначейства або органу Казначейства у вигляді сканованої копії паперового документа за умови її підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника розпорядника (одержувача) бюджетних коштів;

вимоги законодавства щодо обов′язкового використання даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для перевірки інформації, що міститься в реєстраційній картці (змінах до реєстраційної картки) або картці із зразками підписів та відбитка печатки, не застосовуються у разі тимчасової відсутності доступу до зазначеного Єдиного державного реєстру або у разі тимчасового припинення внесення змін до відомостей, що в ньому містяться;

реєстрація бюджетних зобов′язань, бюджетних фінансових зобов′язань та проведення платежів здійснюються в установленому законодавством порядку. Підтвердними документами для реєстрації бюджетних зобов′язань можуть бути договори та/або рахунки-фактури / накладні / акти виконаних робіт (наданих послуг) / тощо. Казначейство або орган Казначейства протягом одного операційного дня опрацьовує надані документи та здійснює платежі з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов′язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

платежі, які містять відомості, що становлять державну таємницю, незалежно від суми разового платежу здійснюються на підставі платіжних доручень без подання підтвердних документів;

у разі наявності виконавчого документа про безспірне списання коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов′язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, зупинення операцій на таких рахунках не застосовується до скасування воєнного стану;

зупинення операцій з бюджетними коштами за порушення бюджетного законодавства до скасування воєнного стану не застосовується до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів сектору національної безпеки і оборони, розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, про що органи Казначейства інформують органи, які прийняли розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, та Казначейство (у разі прийняття органами Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами інформують відповідний орган Казначейства).

Реєстрація розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами здійснюється в установленому законодавством порядку.

21. У разі переміщення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів у зв′язку із службовою необхідністю його розрахунково-касове обслуговування може здійснюватися органом Казначейства за місцем дислокації. Такому органу Казначейства надається Казначейством доступ до бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів, мережі, рахунків відповідного розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

22. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється Казначейством в особливому режимі в установленому законодавством порядку.

У разі введення воєнного стану перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території Казначейством не здійснюється.

Місцевим бюджетам, за рахунок коштів яких здійснюється фінансування установ і закладів, що розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенції в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких установ і закладів. Розподіл асигнувань (з урахуванням зменшених обсягів) за такими бюджетами подається Казначейству головним розпорядником відповідної субвенції, що надається з державного бюджету, за день до встановленого для їх перерахування строку.

Неперераховані обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території можуть перерозподілятися шляхом збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам населених пунктів, на територію яких переміщуються особи (споживачі гарантованих послуг) з населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території.

Перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, згідно з переліком, затвердженим Мінреінтеграції, Казначейством не здійснюється.

Казначейство веде облік обсягу реверсної дотації, не перерахованої до державного бюджету з місцевих бюджетів населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території.

22-1. Казначейство в умовах воєнного стану має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету з поверненням залучених коштів не пізніше наступного бюджетного періоду, який настане після припинення або скасування дії воєнного стану.

Особливості складання та подання звітності в особливому режимі

23. Складання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та фондами загальнообов′язкового державного соціального і пенсійного страхування фінансової та бюджетної звітності та подання її Казначейству та органам Казначейства в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

24. У разі неможливості подання звітності розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів, що розташований на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій, розпорядник вищого рівня:

вносить в автоматизовану систему подання електронної звітності клієнтами Казначейства наявні показники бюджетної звітності такого розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, які були подані ним за попередній звітний період, з урахуванням інформації про проведені операції за звітний період, відображеної в бухгалтерському обліку органів Казначейства на звітну дату, та включає їх до зведеної бюджетної звітності;

включає до консолідованої фінансової звітності показники фінансової звітності таких розпорядників бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.

У разі неможливості подання до органів Казначейства бюджетної звітності головним розпорядником, розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів місцевих бюджетів, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, органи Казначейства до бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів включають показники звітних даних такого головного розпорядника, розпорядника (одержувача) бюджетних коштів місцевих бюджетів, які були подані ними за попередній звітний період та які відсутні на дату складання звітності в органах Казначейства.

25. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетів здійснюється Казначейством та органами Казначейства в установленому законодавством порядку.

26. Повноваження органу Казначейства, що не працює у штатному режимі або діяльність якого припинена, щодо складання управлінської, бюджетної та фінансової звітності про виконання бюджетів за рішенням Казначейства може бути передано іншому органу Казначейства.

27. Казначейство та орган Казначейства за запитом головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня для прийняття управлінських рішень та підготовки звітності надає інформацію про використання бюджетних коштів розпорядниками (одержувачами) бюдже.